Kryteria naboru uczniów do gimnazjum

Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do gimnazjum w roku szkolnym 2016-2017

Burmistrz Brzegu, zgodnie z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty oraz z §2 Uchwały NR XV/134/15 Rady Miejskie Brzegu z 18 XII 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów do ich potwierdzenia,  podaje do publicznej wiadomości kryteria do gimnazjum, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016-2017 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Lp.

Nazwa kryterium do publicznego gimnazjum

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Brzeg.

50

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Brzeg.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do gimnazjum pierwszego wyboru.

20

Oświadczenie rodziców o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do gimnazjum  pierwszego wyboru.

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół gimnazjum pierwszego wyboru.

20

Oświadczenie rodziców o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do danego Zespołu Szkół.

4.

Wielodzietność rodziny kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata lub oświadczenie opiekuna prawnego o objęciu kandydata pieczą zastępczą.

5.

Niepełnosprawność kandydata.

10

Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

10

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do wglądu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).

7.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, języka angielskiego, historii i społeczeństwa, matematyki i przyrody.

Celujący            6

Bardzo dobry   5

Dobry                4

Dostateczny      3

Dopuszczający  2

 

Max. 30

Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

 

 

Rekrutacja pod adresem: http://www.brzeg.gimnazja.vnabor.pl

załączniki:
pobierz Terminy-przyjęć-do-gimnazjum-zał.-nr-1
pobierz Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
wprowadzone: 04/03/2014 15:00
- autor: sylwek
zmienione: 22/03/2016 22:27
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu