Kryteria naboru uczniów do gimnazjum wersja do druku

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:
a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum na podstawie    zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), które następuje pisemnie oraz drogą elektroniczną;

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;

c) uczniowie z poza obwodu przyjmowania są wg kryteriów umieszczonych poniżej;

  • ilość punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następują-cych przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia; przy czym ocena celująca - 6 pkt, bdb - 5 pkt, dobra - 4 pkt, dst – 3pkt, dop - 2 pkt (maksymalnie można uzyskać 30 pkt);
  • wyniki sprawdzianu po klasie 6  według następujących proporcji: max 30 pkt za część przedmiotową (1 odpowiada 0,3 pkt) oraz max 10 pkt za część językową  (1 odpowiada 0,1 pkt),  razem max 40 pkt;
  • finalista konkursu przedmiotowego zgodnie z zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty – 8 pkt za każdy konkurs, razem max 80 pkt;
  • kandydat posiada rodzeństwo które w przyszłym roku szkolnym będzie uczęszczało do szkoły wskazanej jako pierwszej na liście preferencji szkoły – 5 pkt;
  • ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ocena odpowiada ilości punktów: wzorowe – 3 pkt, bardzo dobre – 2 pkt, dobre – 1 pkt);
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 2 pkt.


Wskazana przeglądarka to MozillaFirefox i zgoda na instalację certyfikatów

Adres elektronicznej rekrutacji: https://www.brzeg-gim.edu.com.pl/kandydat/

Szczegółowe zasady rekrutacji w pliku załącznika

 

załączniki:
pobierz Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
pobierz Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
wprowadzone: 04/03/2014 15:00
- autor: sylwek
zmienione: 27/02/2015 07:43
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu