Kryteria naboru uczniów do gimnazjum wersja do druku

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), które następuje pisemnie oraz drogą elektroniczną;

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;

c) uczniowie spoza obwodu przyjmowania są wg kryteriów umieszczonych poniżej;

- ilość punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia; przy czym ocena celująca - 6 pkt, bardzo dobra - 5 pkt, dobra - 4 pkt, dostateczna – 3pkt, dopuszczająca - 2 pkt (maksymalnie można uzyskać 30 pkt);

- wyniki sprawdzianu po klasie 6 maksymalnie 40 pkt. (1 pkt ze sprawdzianu = 1pkt rekrutacyjny);

- finalista konkursu przedmiotowego zgodnie z zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty – 8 pkt za każdy konkurs;

- rodzeństwo kandydata które będzie uczęszczało w bieżącym roku szkolnym do danej szkoły wskazanej jako pierwszej na liście preferencji szkoły – 5 pkt;

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 2 pkt;

Wskazana przeglądarka to MozillaFirefox i zgoda na instalację certyfikatów

Adres elektronicznej rekrutacji: https://www.brzeg-gim.edu.com.pl/kandydat/

Szczegółowe zasady rekrutacji w pliku załącznika

 

załączniki:
pobierz Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
pobierz Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
wprowadzone: 04/03/2014 15:00
- autor: sylwek
zmienione: 12/03/2014 17:05
- autor: sylwek
rejestr zmian dokumentu